Rodo

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich prawnych opiekunów jest Przedszkole KAMELEON Małgorzata Kurek będąca organem prowadzącym Przedszkole Kameleon z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pięknej 31/33.
 • Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
  w związku z wykonaniem umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b,  RODO;
  w związku z postępowanie rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co wynika z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Systemowi Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, Kuratorium Oświaty w Łodzi).
 • Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo uzyskać wszelkie informacje o swoich danych osobowych oraz kopię tych danych w siedzibie administratora, a także do:

 • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (przedszkole.kameleon@wp.pl), listem zwykłym na adres przedszkola wskazany wyżej.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, do końca edukacji w przedszkolu oraz w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.