OPŁATY

Opłaty wnoszone przez rodziców obejmują koszty związane z opieką, wychowaniem, organizacją określonych w pakiecie zajęć dydaktycznych (miesięczna stawka bezzwrotnego czesnego do indywidualnego ustalenia) oraz wyżywieniem dziecka.

Pełna stawka żywieniowa to 13 zł. Opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka. Odliczana jest od należności za miesiąc następny.

Dodatkowe zajęcia z oferty przedszkola opłacane są osobno.

Rodzice są zobowiązani wnosić opłaty do 5-go każdego miesiąca z góry.
Wpłat należy dokonywać na konto Przedszkola lub w biurze Przedszkola.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opłaty są ustalane indywidualnie.

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola m.in. w przypadku gdy rodzice zalegają z opłatami za jeden miesiąc i mimo pisemnego wezwania nie uregulowali należności w wyznaczonym terminie.